FR

pixel
Oh My Gore ! homepage >

Filmography from Yoshiko Tanaka

Filmography from : Yoshiko Tanaka


Actor :

Ringu 0: Bâsudei, Norio Tsuruta, 2000
...


Gojira vs. Mosura, Takao Okawara, 1992
...


Gojira vs. Biorante, Kazuki Ohmori, Koji Hashimoto (earlier film clips) (uncredited), Kenjirô Ohmori (earlier film clips) (uncredited), 1989
...